អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 15 /12/2020
ជួសជុលម៉ាស៊ីនធុនតូច សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី , បាត់ដំបង
ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
ការដំឡើងបណ្តាញអគ្គីសនីក្នុងអាគារ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី , សៀមរាប

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ