អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 28 /02/2021
Centre for Materials Science Honours international awards in Australia ផ្សេងៗ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 21 /12/2020
TAUGHT MASTER'S SCHOLARSHIPS បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 31 /12/2020
BRAC University Need-Based international awards in Bangladesh បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 01 /12/2020
Boston University Scholarships 2021 United States | Funded ផ្សេងៗ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 15 /11/2020
Queen’s University Scholarships in Canada 2021 | BS, MS, PhD | Funded ផ្សេងៗ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ