អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 18 /01/2021
ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , ព្រះសីហនុ
ផុតកំណត់ : 18 /01/2021
ជំនាញ គណនេយ្យ និងហិរញវត្ថុ សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , ព្រះសីហនុ
ផុតកំណត់ : 18 /01/2021
ជំនាញ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៍មានវិទ្យា សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , ព្រះសីហនុ
ផុតកំណត់ : 18 /01/2021
ជំនាញ វិស្វកម្មយន្ដសាស្រ្ដរថយន្ដ សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , ព្រះសីហនុ
ផុតកំណត់ : 18 /01/2021
ជំនាញ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , ព្រះសីហនុ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ