អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 20 /01/2021
សេវាកម្មអតិថិជន សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 20 /01/2021
សេវាកម្មធនធានមនុស្ស សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 20 /01/2021
សេវាកម្មកុំព្យូទ័រ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 20 /01/2021
សេវាកម្មរដ្ឋបាល សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 31 /01/2021
ការថែទាំ និងជួសជុលរថយន្ដ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត II , រាជធានី​ភ្នំពេញ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ