អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 20 /01/2021
ព័ត៌មានវិទ្យា បរិញ្ញាបត្រ , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 20 /01/2021
ភាសាអង់គ្លេស បរិញ្ញាបត្រ , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 20 /01/2021
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ បរិញ្ញាបត្រ , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 20 /01/2021
គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម បរិញ្ញាបត្រ , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 20 /01/2021
លក់និងម៉ាឃិតធីង បរិញ្ញាបត្រ , រាជធានី​ភ្នំពេញ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ