អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 15 /01/2021
Postgraduate Taught Performance Sport Scholarships for UK and EU Students in UK បរិញ្ញាបត្រ , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 01 /12/2020
International President’s Scholarships at Manhattanville College, USA បរិញ្ញាបត្រ , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 01 /12/2020
PhD International Studentships in Future Machine Learning Systems, UK បណ្ឌិត , រាជធានី​ភ្នំពេញ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ