អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 25 /11/2019
ការងារកំបោរ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , កំពត
ផុតកំណត់ : 25 /11/2019
សេវាអគ្គិសនី សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , កំពត
ផុតកំណត់ : 25 /11/2019
ការថែទាំ និងជួសជុលរយន្ត សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III , កំពត

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ