អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 07 /09/2019
ការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនប្រកបដោយភាពជោគជ័យ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 07 /09/2019
ជំនាញកិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 07 /09/2019
ជំនាញភាសារអង់គ្លេសសម្រាប់ការទំនាក់ទំនង សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី , កំពង់ធំ
ផុតកំណត់ : 07 /09/2019
ជំនាញកុំព្យូទ័រសម្រាប់ផ្នែករដ្ឋបាល គណនេយ្យ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី , កំពង់ធំ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ