អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 27 /01/2021
ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាអាហារ (Food Technology) បរិញ្ញាបត្រ , កំពង់ស្ពឺ
ផុតកំណត់ : 27 /01/2021
ជំនាញកុំព្យូទ័រធុរកិច្ច (Business Computer) បរិញ្ញាបត្រ , កំពង់ស្ពឺ
ផុតកំណត់ : 27 /01/2021
ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តសត្វ (Animal Science) បរិញ្ញាបត្រ , កំពង់ស្ពឺ
ផុតកំណត់ : 27 /01/2021
ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តដំណាំ (Plant Science) បរិញ្ញាបត្រ , កំពង់ស្ពឺ
ផុតកំណត់ : 27 /01/2021
ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាអាហារ (Food Technology) បរិញ្ញាបត្ររង , កំពង់ស្ពឺ

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ