អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 31 /05/2021
PhD Positionsin Experiments of Topologically Active Polymers, UK បណ្ឌិត , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 10 /11/2020
Noeline Alcorn Doctoral International Awards at University of Waikato in New Zealand, 2020 បណ្ឌិត , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 01 /12/2020
PhD International Studentships in Future Machine Learning Systems, UK បណ្ឌិត , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 06 /11/2020
UQ Wine Australia PhD and MPhil Top-Up international awards, 2020 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 07 /01/2021
Gates Cambridge Scholarships បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ