អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 30 /10/2019
University of Auckland International Student Excellence Scholarship in New Zealand បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 20 /08/2019
Swansea University Ospreys Rugby Postgraduate Scholarship in the UK 2019 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 25 /11/2019
Melbourne University International Undergraduate Partner Scholarships in Australia បណ្ឌិត , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 31 /08/2019
University of Bradford Emerald international awards in the UK, 2019 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 30 /09/2019
University of Ljubljana MBA International Scholarship in Slovenia, 2020 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ