អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 05 /08/2019
Foundation Academic merit awards for International Students in UK, 2019-2020 បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 30 /09/2019
City University of London Global Leaders Scholarship in UK, 2019 បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 30 /08/2019
Academic Excellence Scholarship at University College Birmingham in UK, 2019 បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 06 /11/2019
John Swan Honours International Scholarship in Australia, 2019 បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 31 /08/2019
Coventry University Country Award Tier 1 funding for International Students the UK, 2019 បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ