អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 31 /03/2019
Harilela Scholarship for Hong Kong Students in the UK, 2019-20 មិនដែល​បានចូល​រៀនសោះ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 01 /09/2019
President’s Scholarship for World Leaders in Canada មិនដែល​បានចូល​រៀនសោះ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 24 /05/2019
UK Excellence Scholarship at Bond University in Australia, 2019 មិនដែល​បានចូល​រៀនសោះ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 15 /08/2019
UC International First Year Undergraduate Scholarships មិនដែល​បានចូល​រៀនសោះ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ