អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 05 /08/2019
Foundation Academic merit awards for International Students in UK, 2019-2020 បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 30 /09/2019
City University of London Global Leaders Scholarship in UK, 2019 បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 01 /10/2019
Victoria University of Wellington Barbara Finlayson Scholarship in New Zealand, 2019 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 26 /07/2019
Newcastle University Fine Art and Forshaw MFA Bursaries for Female Students in the UK, 2019 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 26 /09/2019
University of Queensland Schwarzman funding for International Students in Australia បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ