ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់
ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ :

  • ចូលរូមដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ប្រកាសកម្មវិធី/វគ្គសិក្សារបស់អ្នក
  • ប្រកាសអាហារូបករណ៍របស់អ្នក
  • ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទម្រង់របស់អ្នក
  • ស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកបានផ្សព្វផ្សាយ

Register program/ course to NEA is easy with the form the left side. Enter username, pick a password, institution profile, contact information, institution background and check on Combo Box ‘I have read and agreed to publicise the above information’ if you would like to agree to provide your information to public . We will send you an email to check that we have your correct details. Click the link in that email to confirm and you are register text and ready to post your program/ courses, scholarship with NEA’s website.