ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc (BIDC)

សាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

sophal.n@bidc.com.kh

N/A

023 210 044

N/A

N/A

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc (BIDC) is now recruiting more employees to expand our networks