ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Metfone Company

សហការរួមគ្នា

សកម្មភាពសេវាគ្រប់គ្រងការិយាល័យចម្រុះ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, កំពត

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

088 67 46 663

088 67 46 663

none_met_fone@no-replay.com

033 62 111

N/A

N/A

N/A