ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

អិល អ៊ី ឌី អេ ឃែភីថល ភីអិលស៊ី

ដៃគូសហការទូទៅ

អន្តរការីរូបិយវត្ថុផ្សេងទៀត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

Cambodian

0 = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ, ចំការមន, ទំនប់ទឹក

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Hak Sreypov

012592444

078445555

info@ledacamboda.com

069900167

N/A

N/A

N/A

អិល.អ៊ី.ឌី.អេ. ឃែភីថល.ភីអិលស៊ី ហៅកាត់ថា លីដា​ គីជាស្ថាប័នមួយដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧។បច្ចុប្បន្ន លីដា​បានកំពុងបម្រើសេវាកម្មឥណទានជូនអតិថិជនសកម្មប្រមាណ ៧,០០០ នាក់ បគ្គលិកសរុប​ ១៥០នាក់និងមានសាខាចំនួន៧ ភ្នំពេញ កំពង់ស្ពឺ ជើងព្រៃ កំពង់ចាម បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និង សៀមរាប។