ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Sokhalay Angkor Resort & Spa

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

សកម្មភាពសេវាកន្លែងស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, សៀមរាប

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

kimhun@sokhalayangkor.com

kimhun@sokhalayangkor.com

kimhun@sokhalayangkor.com

kimhun@sokhalayangkor.com

N/A

N/A

N/A