ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

USA INTERNATIONAL SCHOOL

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការអប់រំនៅមតេ្តយ្យ និងបឋមសិក្សា

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
87559913 0 0 0

N/A

087559913 = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

087559913

087559913

usaedu@gmail.com

087559913

N/A

usainternalschool.net

N/A

Head-office, Twin road , Prekmohatep Village, Svay pao Communce, Battambang Province

087559913