ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ភី រ៉ាក់លក់គ្រឿងសង្ហារឹម

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
20 42
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
26

N/A

81 = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

068414735

068414735

phirak@yahoo.com

068414735

068414735

www.phirak@yahoo.com

N/A

បានបើកនៅឆ្នាំ២០០១