ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

មជ្ឈមណ្ឌលជំនាញបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន ម៉ាស្ទ័រ

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
15

N/A

0 = % of total employee

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

092456356

0

N/A

016956356

N/A

N/A

N/A