ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

KK FUND LEASING Plc.

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
30

N/A

មន្រ្តីឥណទាន = % of total employee

Indonasia

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

ឈឹម សារឿន

0964407777

N/A

0964407777

N/A

N/A

N/A

ខេខេ ហ្វាន់ លីស៊ឹង ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ បង់រំលស់គ្រប់ប្រភេទមានដូចជា៖ រថយន្ ម៉ូតូកង់បី គ្រឿងចក្រកសិកម្ម ទូរស័ព្ទដៃ និងគ្រឿងបរិក្ខាប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀត។បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន មានសាខាកំពុងប្រតិបត្តការដូចជា រាជធានីភ្នំពេញ កៀនស្វាយ កំពង់ស្ពឺ ពាមរក៍(អ្នកលឿង) កំពង់ចាម សៀមរាប បាត់ដំបង។