ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Angkor Diary Products Co.,Ltd

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

N/A = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

087 82 81 87

sreymao@angkormilk.com.kh

(855-24) 689 8888

N/A

N/A

N/A

N/A