ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

SR Boutique

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
13 42
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
23

N/A

51 = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

070358686

070358686

srboutique@gmail.com

070358686

070358686

www.srpoutique@gmail.com

N/A

បានបើកនៅឆ្នាំ២០១៦