ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សណ្ឋាគារប្រេស៊ីដង់ បាត់ដំបង

ដៃគូសហការមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
15

N/A

បដិសណ្ឋារកិច្ច = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

077827482

0

N/A

095296544

N/A

N/A

N/A