ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ជាងបាក់ វណ្ណហុង

ដៃគូសហការមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
7

N/A

0 = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

012526331

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A