ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

វលក្ខណ៍ហូម

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

0 = % of total employee

Philippines

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0962882626

098828118

recrutment@mohanokor.com

0885159432

N/A

N/A

N/A