ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

REACHSEYPAWNSHOPCO.,LTD

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
50

N/A

CO = % of total employee

Indonasia

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

គុណ វុឌ្ឍិ

0962854444

reachseypawnshop.job@gmail.com

0965826666

N/A

N/A

N/A

ស្ថាប័ន រាជសីហ៍ទើបតែបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដលជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដូចជាផ្តល់ជាឥណទានកម្ចី សន្សំយកការប្រាក់