ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Clear Cambodia

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

0 = % of total employee

Myanmar

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0

phork.sereysokha@clearcambodia.org

N/A

010 347 675 / 096 688 2114 / 097 942 6077/ 016 892 890

http://www.clearcambodia.org/

N/A