ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

បេតាឡាយហ្វ៍

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

ចែកចាយឳសថ = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

070336000

0

vannak den@yahoo.com

0715105555

017773696

N/A

N/A