ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Hong Seng Long Trading Co.,Ltd

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
5

N/A

0 = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

066566677

0

N/A

066556650

N/A

N/A

N/A