ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការផ្តល់ឥណទានផ្សេងទៀត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
50 20 0 0

Cambodian

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ = 60.00 % of total employee

កម្ពុជា, បន្ទាយមានជ័យ, សិរីសោភ័ណ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

ក្លិន ខេមរិទ្ធ

017912125/098306200

N/A

023880942

N/A

N/A

N/A

ជាស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ​