ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

LCE (Cambodia) Co.,Ltd

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

N/A = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

070734738

info.lce.cam@gmail.com

023 900 277

N/A

www.LCE (Cambodia) Co.,Ltd.com

N/A

N/A