ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

The Alley Cambodia

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

លក់ភេសជ្ជៈ​ និង អាហារ = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

089333538

recruit@noyakong.com

017444723

N/A

N/A

N/A

N/A