ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

BIG C SUPERMARKET

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
100

N/A

0 = % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

ធៀប សីហា

066977000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A