ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Embassy Angkor Resort & Spa

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
71 5
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
52

N/A

4 = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

010500665

010500665

embassyangkorresort & spa @gmai.com

010500665

010500665

www.EmbassyAngkorResort & Spa @gmai.com

N/A

បានបើកនៅឆ្នាំ២០១២