ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Club អេលីត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

ខារ៉ាអូខេ កន្លែងរាំកម្សាន្ត = % of total employee

Laos

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0718888411

087 44 22 77

N/A

0718888411

N/A

N/A

N/A

ជាកន្លែងសម្រាប់រាំកម្សាន្ត