ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Lynnaya Urban River Resort & Spa

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
115 124
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
21

N/A

25 = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

070821129

070821129

lynnayaurbanriverresort&spa@gmail.com

070821129

070821129

www.lynnayaurbanriverresort&spa@gmail.com

N/A

បានបើកនៅឆ្នាំ២០១៣