ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

តំបន់សេដ្ធកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

N/A = % of total employee

Singapore

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

097727970/017555682

N/A

023 729 798

N/A

N/A

N/A

តំបន់សេដ្ធកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ គឺជាតំបន់ដែរប្រមូលផ្ដុំទៅដោយរោងចក្រ​ សហគ្រាស អន្តរជាតិធំៗជាច្រើន ហើយអាចផ្ដល់នូវការងារល្អៗដល់ប្រជាជនខ្មែររាប់មុឺននាក់។