ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Milvik (Cambodia) Micro Insurance Plc. (BIMA)

សហការរួមគ្នា

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

010 242 248

recruitment@kh.milvik.com

(855) 23 726 721

N/A

http://bima.com.kh/

N/A

MILVIK (CAMBODIA) MICRO INSURANCE Plc., operating under the brand “BIMA”, is a part of Milvik AB and is an international micro insurance company headquartered in Stockholm, Sweden. BIMA uses disruptive mobile technology to bring insurance and health services to consumers at the bottom of the pyramid, on a scale never before possible. In just six years, BIMA has established itself as one of the fastest-growing and most innovative companies working in emerging markets. We already have thriving operations in 12 markets across Africa, Asia and Latin America. BIMA has been operating in Cambodia since 2014 in partnership with Smart Axiata Co., Ltd.