ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Electric Technical Power Service Co.,Ltd

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

internet = % of total employee

Philippines

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0712141798

0712141798

electrictechnical123@gmail.com

015487606

N/A

N/A

N/A