ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Youth Star Cambodia

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

0 = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0

023 900 163

admin@youthstarcambodia.org

023 900 162

081 424 799

www.youthstarcambodia.org

N/A