ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ប៊្លុក

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
5 2
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
35

N/A

1 = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

098505352

098505352

098505352

098505352

N/A

N/A

បានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ២០១៧