ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

មជ្ឈមណ្ឌលភាសាសកល

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ការអប់រំនៅមតេ្តយ្យ និងបឋមសិក្សា

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
15 10 0 0

Cambodian

បង្រៀនសិស្ស = 60.00 % of total employee

កម្ពុជា, បន្ទាយមានជ័យ, សិរីសោភ័ណ, ព្រះពន្លា, ភូមិ ៣

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

ឃុត ចេស្តា

092724286

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ជាស្ថាប័នដែលធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលលើសិស្សមត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា