ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

KTC Cambodia Co.,Ltd

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

N/A = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

069314618

N/A

chamreunchhum@yahoo.com

N/A

N/A

N/A

N/A

ជម្រុញការលក់របស់អ្នក ដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នា