ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Blue Finance Plc.

គ្រឹះស្ថានសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

070 200 053

N/A

070 200 053

N/A

N/A

N/A

Blue Finance Plc.គឺជាឥណទានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី