ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Papillion Textile (Cambodia) Co.,Ltd

ដៃគូសហការមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
n/a n/a
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

n/a = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Mrs. Seav Mey

n/a

hrm@tunyuncam.com

098366117

n/a

N/A

N/A

N/A