ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Tech Cafe

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

លក់កាហ្វេ = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

017444149

hr.techcafecambodia@gmail.com

017444149

N/A

N/A

N/A

Tech Cafe គឺជាហាងកាហ្វេដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់។