ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ប្រាក ហ្វានែន ម.ក

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

០ = % of total employee

Philippines

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0883355666

012758588

brac.plc.center588@gmail.com

0883355666

N/A

N/A

N/A