ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ឌី ខេ អេស អេច (ខេមប៊ូឌា)អិល ធី ឌី

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
11

N/A

បុគ្គលិកផ្នែកលក់ = % of total employee

Indonasia

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

ទីម បូរិន

0313339349

N/A

0313330280

0313337228

www.dksh.com.kh

N/A

ឌី ខេ អេស អេច (ខេមប៊ូឌា)អិល ធី ឌី ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខលំដាប់លេខ១ចំពោះលំដាប់ទីផ្សារដែលផ្តោតសំខាន់នៅទ្វីបអាសុី។ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្តល់សេវាចែកចាយនិងពង្រីកទីផ្សារអោយក្រុមហ៊ុនដ៍ទៃទៀតដែលមានក្នុងទីផ្សារស្រាប់ឬដែលទើបបង្កើតទីផ្សារថ្មី។ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំកំពុងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកតាមផ្នែកដូចខាងលើ។