ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

081399143

recruitment@camma.com.kh

0235339999

N/A

N/A

N/A

ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាកម្មឥណទានដល់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល។